Inregistrare platitor TVA prin optiune
Unul dintre demersurile care trebuie avut in vedere dupa infiintarea unei firme este inregistratea in scopuri de TVA.
Firmele se pot inregistra in scopuri de TVA prin optiune sau la depasirea plafonului de 300.000 de lei anual.
Procedura de inregistrare in scopuri de TVA este urmatoarea:
  1. înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatricularea persoanei juridice la Registrul Comerțului, când se estimează depășirea plafonului de scutire de 300.000 lei, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. În acest caz, aceasta se face în aceeași zi cu depunerea documentației la Registrul comerțului să se depună și la organul fiscal cererea de înregistrare în scopuri de TVA D098_2014_XML_050215, impreuna cu declaratia_700_2022;
  1. Înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune ulterior înmatriculării societății, chiar dacă nu se atinge plafonul ce obligă la înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal. Ulterior înmatriculării la Registrul comerțului, o societate ce desfășoară activități economice și nu este înregistrată în scopuri de TVA are dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune, chiar dacă nu atinge plafonul ce obligă la înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens, când dorește să se înregistreze în scopuri de TVA, va depune la organul fiscal competent declaratia_700_2022;
  2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de către autoritățile fiscale se pot reînregistra în scopuri de TVA după eliminarea neconformităților. În acest sens, aceste persoane ce se reînregistrează în scopuri de TVA depun la organul fiscal competentdeclaratia_700_2022.
Impozitarea cladirilor cu destinatie sediu de firma

Incepand cu anul 2016 impozitul pe locuinte se va calcula in functie de destinatia acesteia (rezidentiala sau nerezidentiala), si nu in functie de calitatea persoanei care detine cladirea: fizica sau juridica.

Declaratia (model_2016_ITL_001 pf) se depune de catre contribuabilul persoana fizica, care a inchiriat sau cedat locuinta unei firme, unde e declarat sediu social sau secundar, conform contractului incheiat:

  • pentru firmele care nu au activitate la sediul social (activitatea se desfasoara exclusiv in afara sediului social), precum si pentru firmele care nu deconteaza cheltuielile aferente sediului social, contribuabilii persoane fizice vor fi impozitati ca si pana acum si se incadreaza la pct. a), se bifeaza in declaratie la pct.VII a), completare pct.IV, declaratia va fi pe proprie raspundere, si se completeaza astfel: a) „La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfăşoară nici o activitate economică”

Cu alte cuvinte, o persoana fizica ce are sediul social acasa, dar nu desfasoara nici un fel de activitate economica, va plati impozitul stabilit pentru cladiri rezidentiale (cote cuprinse intre 0,08% si 0,2%).

  • restul firmelor se incadreaza la pct.b) , se bifeaza in declaratie la pct.VII b), completare pct.V si proprietarii sediului vor avea impozit diferentiat, firma va putea deconta cheltuielile cu sediul, conform documentelor atasate (contract comodat, inchiriere etc): b) Dacă la adresa poştală a cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfasoara activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt in sarcina operatorului economic, contribuabilul va completa campul rezervat clădirilor nerezidentiale (cote cuprinse intre 0,2% si 1,3%, in functie de deciziile consiliului local).

In finalul declaratiei, persoana fizica va declara, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele inscrise, precum si orice alte documente anexate, sunt conforme cu realitatea. De asemenea, contribuabilul (sau imputernicitul acestuia) va trece datele din actul de identitate si va semna.

Concret, într-o prima faza, contribuabilii persoane fizice vor selecta tipul de cladire pentru care datorează impozit la bugetul de stat, bifand una dintre urmatoarele variante: cladire rezidentiala, nerezidentiala sau cladire cu destinatie mixta. Practic, persoanele fizice isi vor asuma prin aceasta alegere desfasurarea unei activitati economice in respectiva locuinta, si spatiul destinat respectivei afaceri.

Mai departe, in prima sectiune a declaraţiei amintite, persoanele fizice vor completa datele de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, adresa de postă electronică sau adresa de corespondenta, dacă aceasta difera. De asemenea, contribuabilii vor alege daca doresc ca actele administrativ-fiscale să le fie comunicate exclusiv la adresa de poştă electronica.

Codul fiscal stabileste ca impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Termen depunere declaratie: 31 martie, de preferabil sa o depuneti mai repede de aceasta data, pentru a va putea emite decizia de impunere si astfel sa puteti beneficia si de reducerea de 10%.

Pentru contribuabilii persoane juridice vor achita un impozit pe locuinte calculat in functie de destinatia acesteia (rezidentiala sau nerezidentiala), conform model: model_2016_ITL_001 PJ

Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat
NOMENCLATORUL OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ LA BUGETUL DE STATUltima actualizare: OPANAF 1135/2012

Nr. crt Denumire creanță fiscală Temei legal
  1 2
Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine art. 13 și 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 1 art. 13 și 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice art. 13 lit. c) și e) și art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 1 art. 13 lit. b), c) și d) și art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art. 1121 și 1129 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit la țițeiul din producția internă art. 215 și 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din arendă art.62 alin.(25) şi art.93 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din dobânzi art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare art. 67 alin. (3) lit. (b) și art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe câștigul din operațiuni de vânzare­cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art. 67 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc art. 77 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal art. 771 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozitul pe veniturile din activități agricole art. 74 alin. (4) și art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile din alte surse art. 78, 79 și 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane fizice art. 115 și 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane juridice art. 115 și 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
Redevențe miniere Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
Redevențe petroliere Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru bere art. 20610 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru vinuri liniștite art. 20611 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru vinuri spumoase art. 20611 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru băuturi fermentate liniștite, altele decât bere și vinuri art. 20612 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere și vinuri art. 20612 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru produse intermediare art. 20613 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru alcool etilic art. 20614 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru țigarete art. 20615 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru țigări și țigări de foi art. 20615 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete art. 20615 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru alte tutunuri de fumat art. 20615 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru benzină cu plumb art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru benzină fără plumb și bioetanol art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru motorină și biodiesel art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru păcură art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru gaz petrolier lichefiat art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru gaz natural art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru petrol lampant (kerosen) art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru cărbune și cocs art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru energie electrică art. 20619 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru cafea verde art. 207 și 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori art. 207 și 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru cafea solubilă art. 207 și 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007 art. 2211 și 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Accize pentru alte produse accizabile (energetice) art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI „Finanțarea unor cheltuieli de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006
Taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc art. 14 alin. (2) lit. a), lit. b) subpct. (i), (ii) şi subpct. (iii) lit. A, lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009  privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu  modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 1 din anexa  la aceeaşi ordonanţă de urgenţă;   art. 2^1 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind  organizarea şi exploatarea  jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare
Taxa de acces pentru jocurile de noroc art. 13 alin. (4) şi art. 14 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010 cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 4 din anexa la aceeaşi ordonanţă de urgenţă;  art. 2^1 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009, cu modificările şi  completările ulterioare
Contribuţie trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”

Listeaza acest articol [spider_facebook id=”1″]

Ghidul obligatiilor fiscale asociatii de proprietari

În sprijinul contribuabililor

GHIDUL OBLIGAŢIILOR FISCALE ALE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI (2011)

1.Înregistrarea fiscală

1.1.Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală

Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.

În cazul asociaţiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, codul de identificare fiscală va fi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociaţiile de proprietari au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice,  asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, potrivit legii, a asocierii.

Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea declaraţiei de menţiuni, completând acelaşi formular 010, dar bifând căsuţa corespunzătoare menţiunilor.

1.2.Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală

Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei. În certificatul de înregistrare fiscală este înscris codul de identificare fiscală, ce va fi menţionat de asociaţie în cadrul documentelor elaborate.

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.

La încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală, asociaţia are obligaţia de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.

1.3.Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente

Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

2.Conducerea evidenţelor fiscale

În vederea stabilirii stării de fapt şi a obligaţiilor fiscale de plată, asociaţiile de proprietari sunt obligate să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Evidenţele sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţia  de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă.

Evidenţele vor fi păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.

Pentru exerciţiul financiar în curs evidenţele se păstrează  la domiciliul fiscal al contribuabililor.

În cazul în care evidenţele contabile/fiscale  sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.

Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate aferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.

Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.

Organul fiscal poate lua în considerare orice evidenţe relevante pentru impunere ţinute de contribuabil.

3.Îndeplinirea obligaţiilor fiscale

Pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către asociaţiile de proprietari, se disting următoarele situaţii:

3.1.Asociaţia are angajaţi cu contract de muncă

 

Obligaţiile asociaţiei constau în:

· Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculează şi se reţine la sursă de către asociaţie.

Impozitul lunar se determină astfel:

-pentru angajaţii care au funcţia de bază la asociaţie, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

-deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

-cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

-contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;

 –pentru celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora (spre exemplu, în cazul indemnizaţiilor, primelor şi altor asemenea sume acordate membrilor aleşi ai asociaţiilor de proprietari/chiriaşi);

Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

· Acordarea deducerilor personale la funcţia de bază

Deducerea personală se acordă la funcţia de bază, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.000 lei inclusiv, astfel:

– pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 250 lei;

– pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 350 lei;

– pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 450 lei;

– pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 550 lei;

– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi sunt stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 19/ 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.

Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:

a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 mp în zonele montane;

b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, indiferent de suprafaţă.

ATENŢIE!Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

♦Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

♦Indemnizaţiilor, primelor şi altor asemenea sume acordate membrilor aleşi ai asociaţiilor de proprietari/chiriaşi;

· Gestionarea fişelor fiscale

Informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fişele fiscale.

Formularul 210 “Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii” se completează de către angajatori pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora. Fişele fiscale se depun în format electronic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat. Se foloseşte programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

Asociaţia are obligaţia să completeze fişele fiscale, pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor, să păstreze fişele fiscale pe întreaga durată a angajării şi să transmită angajatului şi organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

· Declararea obligaţiilor privind impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii

Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, asociaţia depune formularul 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, în care declară impozitul pe veniturile din salarii, contribuţiile sociale obligatorii calculate şi reţinute, precum şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1397/2010, formularul 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România; depunerea în format electronic se face sub forma unui fişier PDF, conform anexei 1 la hotărâre, care are ataşat fişierul XML descris prin anexa 8 la hotărâre.

ATENŢIE: Pentru depunerea electronică a declaraţiei, asociaţia trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

· Plata impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii

Asociaţia are obligaţia de a calcula şi de a reţine lunar impozitele şi contribuţiile aferente veniturilor din salarii, precum şi de a le vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei expirate.

3.2.Asociaţia încheie contracte/ convenţii potrivit Codului civil

NOTĂ: Veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, reprezintă venituri de natură profesională, asupra cărorase datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

Atenţie! Persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile menţionate anterior, în sensul că persoanelor angajate cu contract/convenţie de prestari servicii, conform Codului Civil, nu li se reţine decât impozitul de 10 sau de 16%, după caz, fără plata contribuţiilor respective.

Obligaţiile asociaţiei diferă în funcţie de următoarele situaţii:

· Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul/ convenţia în baza Codului civil, este persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente:

-asociaţia are obligaţia să reţină la sursă impozitul reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual, aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut, precum şi contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia pentru şomaj.

NOTĂ:Persoanele fizice prestatoare de servicii, autorizate să desfăşoare activităţi independente, şi care obţin veniturile în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil,  pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, respectiv reţinerea de către asociaţie a unui impozit de 16%. Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.

-asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei  expirate, a formularului 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

-impozitul şi contribuţiile reţinute se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei expirate;

-asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, a formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat. Se bifează căsuţa „Venituri din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil” de la cap.I „Natura veniturilor”.

· Dacă persoana fizică prestatoare de servicii, cu care se încheie contractul/ convenţia în baza Codului civil, conform opţiunii exercitate de către aceasta, nu este persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente:

-opţiunea de impunere a venitului brut cu o cotă de 16% aplicată la venitul brut se exercită în scris de către persoana fizică respectivă, în momentul încheierii fiecărei/fiecărui convenţii/contract civil şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestei/acestui convenţii/contract;

-impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către asociaţie, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut; impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.

– se calculează şi se reţine contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia pentru şomaj.

– asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei  expirate, a formularului 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

-impozitul şi contribuţiile reţinute se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei expirate;

-asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii,până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, a formularului 205 “Declaraţiei informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat. Se bifează căsuţa „Alte venituri” de la cap.I – „Natura veniturilor”

ATENŢIE! Activitatea prestată în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, poate fi reconsiderată, de către asociaţia de proprietari, ca fiind o activitate dependentă, dacă se îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:      

a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit.

Veniturile obţinute de persoanele prestatoare de servicii în cadrul asociaţiei de proprietari dintr-o activitate reconsiderată ca dependentă vor fi impozitate ca venituri salariale realizate în afara funcţiei de bază.

3.3. Asociaţia angajează zilieri

În condiţiile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, Asociaţia de proprietari poate angaja zilieri, persoane fizice, cetăţeni români sau străini, care desfăşoară activităţi necalificate de întreţinere şi curăţenie, cu caracter ocazional.

Raportul dintre zilier şi asociaţie se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă.

În această situaţie asociaţia are următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor, care se păstrează la sediul asociaţiei;

b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii.

c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;

NOTĂ: Asociatia, in calitate de angajator al zilierului,  va prezenta lunar până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul de muncă unde îşi are sediu un extras al Registrului de evidenţă al zilierilor.

d) să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii;

e) să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită;

NOTĂ: Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi asociaţie.

f) să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.

Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina asociaţiei, respectiv virarea acestuia la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei expirate.

Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneraţia brută.

Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, asociaţia depune formularul 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, în care declară impozitul pe veniturile plătite zilierilor.

NOTĂ:Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către asociaţie.

NOTĂ: În situaţia în care asociaţia are relaţii de colaborare cu persoane fizice, respectiv  relaţii cu experţi contabili, tehnici, judiciari pentru întocmirea unor lucrări de expertiză, sau cu persoane fizice altele decât cele cu contract de muncă, convenţii/contracte civile de prestări servicii, zilieri,  şi pentru care are obligaţia, potrivit legii, să reţină la sursă impozitul aferent veniturilor plătite acestor persoane fizice, va completa şi depune pentru impozitul reţinut în astfel de cazuri, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare,formularul 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

3.4. Asociaţia obţine venituri din activităţi economice

Pot exista următoarele situaţii:

· Dacă veniturile urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, atunci asociaţia este scutită de la plata impozitului pe profit;

 

· Dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile arătate mai sus, atunci asociaţiei îi revin următoarele obligaţii :

-calculul şi plata trimestrială a impozitului pe profit realizat, conform evidenţelor, în cotă de 16%;

-depunerea, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat, a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

ATENŢIE! Începând cu anul 2012, urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate calculate pe baza impozitului pe profit din anul precedent şi a indicelui de inflaţie.

-depunerea, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, a “Declaraţiei privind impozitul pe profit”- formular 101;

-plata, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor,  a impozitului pe profit anual.

Sancţiuni

Se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 5.000 lei:

-nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni;

-neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege;

-neîndeplinirea obligaţiei înscrierii codului de identificare fiscală pe documentele emise;

-nerespectarea obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale.

4.Obligaţii declarative ale personalului angajat în cadrul asociaţiilor de proprietari

Nu au obligaţii declarative persoanele fizice care, în cadrul asociaţiilor de proprietari,  obţin:

–      venituri din salarii;

–      venituri asimilate salariilor;

–      venituri în baza convenţiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului Civil, în care s-a optat pentru impozitarea cu o cotă de 16% aplicată la venitul brut;

–       venituri ca zilieri.

Pentru veniturile obţinute în baza convenţiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului Civil, la care s-a reţinut impozit cu titlu anticipat în cotă de 10% aplicată la venitul brut, precum şi pentru veniturile la care, potrivit Codului fiscal, impozitul reţinut la sursă de către plătitorii veniturilor respective nu este impozit final, se completează şi se depune de către persoanele fizice beneficiare ale veniturilor menţionate formularul 200-“Declaraţie privind veniturile realizate din România”, până la data de 15 mai inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

ATENŢIE! Persoanele fizice care obţin venituri de la asociaţiile de proprietari în baza convenţiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului civil, indiferent de modul de impozitare, respectiv cu 10% ca impozit anticipat sau cu 16% ca impozit final, au obligaţia achitării personal, trimestrial, la Casele teritoriale de asigurări de sănătate, a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate aferentă venitului obţinut.

NOTĂ: Modelul şi conţinutul tuturor formularelor/declaraţiilor menţionate în cuprinsul ghidului şi/sau aplicaţiile informatice ale acestora se găsesc pe pagina de internet a ANAF la adresa :

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare

sau www.anaf.ro/declaraţii electronice.

NOTĂ: Se anexează un tabel centralizator cuprinzând contribuţiile sociale obligatorii datorate de către asociaţiile de proprietari şi/sau de angajaţii acestora.

Index legislativ

-Legea nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

-Hotărârea Guvernului nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

-Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

-Ordonanţa Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 19/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

-Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/ 2008

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Pentru informaţii suplimentare puteţi apela/ accesa:

-Administraţiile finanţelor publice teritoriale- serviciile (birourile) metodologie şi asistenţă pentru contribuabili;

-Biroul central de asistenţă a contribuabililor – tel.031.40.39.160;

-Portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro.

Listeaza acest articol