Inventariere

Serviciile de inventariere a activelor si pasivelor detinute de societati si valorificarea rezultatelor inventarierii, se efectueaza obligatoriu o data pe an, la finalul anului fiscal sau ori de cate ori este necesar, pentru buna gestionare a patrimoniului unei firme, in conformitate cu art.7 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, precum OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009).

1. Entităţile care au obligaţia efectuării inventarierii au totodată şi obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea.
2. Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii.
3. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.
4. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute trebuie efectuată cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor.
Lucrarile de inventariere constau in asistenta la intocmirea dosarului de inventariere, organizarea reconcilierii conturilor cu clientii si furnizorii, intocmirea Registrului Inventar.
Registre contabile obligatorii

A.     REGISTRE OBLIGATORII PENTRU SOCIETATI

Orice firma inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, indiferent de obiectul de activitate si in functie de modul de constituire, este obligata conform legii sa tina anumite registre. Registrele obligatorii, care trebuie tinute de catre societati sunt:

1. Registrul unic de control –  este obligatoriu pentru societatile inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform Legii nr. 252/2003, atat pentru sediul socialcat si pentru fiecare sediu secundar. In termen de 30 de zile de la inregistrarea la Registrul Comertului, firmele trebuie sa isi achizitioneze Registrul unic de control de la ANAF contra-cost. In acest registru se tine evidenta tuturor controalelor efectuate asupra societatii de catre organele de control in domeniile: sanitar, protectia consumatorului, financiar-fiscal, protectia muncii, fitosanitar precum si alte organe abilitate;

2. Registrul de evidenta fiscala – este obligatoriu numai pentru unitatile platitoare de impozit pe profit 16%, nu este obligatoriu pentru microintreprinderi, care sunt platitoare de impozit pe venit, acestea fiind obligate la plata impozitului pe profit doar atunci se depaseste cifra de afaceri de 100.000eur eq.ron (din 01.01.2016).  Este nevoie de un singur registru de evidenta fiscala la sediul firmei. Acesta trebuie completat pe baza balantei de verificare, explicandu-se modul de calcul al impozitului pe profit. Termenul de completare coincide cu declararea impozitului pe profit de catre operatorii economici.

3. Registrul general de evidenta a salariatilor (REGES-Revisal) – se completeaza de catre societatile care au angajati conform cu HG 500/2011, dupa ce firma se inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca si primeste un user name si parola. Primul contract de munca se depune la I.T.M. cand angajatorul primeste acest user name si parola, apoi acesta se va completa si transmite electronic;

4. Registre obligatorii pentru societatile pe actiuni – conform Legii 31/1990, societatile pe actiuni trebuie sa tina urmatoarele registre:

a) un registru al actionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenţa actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata sau in sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital;

b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;

c) un registru al şedinţei şi deliberărilor consiliului de administraţie, respectiv ale directoratului şi consiliului de supraveghere;

d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori si, dupa caz, de auditori interni, in exercitarea mandatului lor;

e) un registru al obligaţiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzacţionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital;

g) orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot ţine manual sau in sistem computerizat.

(1)Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru.

(2) Dispozitiile alineatului precedent sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste registrul obligatiunilor.

(3) Tinerea registrului actionarilor si/sau a registrului obligatiunilor de catre o societate de registru independent autorizat este obligatorie in cazurile prevăzute de lege.

(4) In cazul in care registrul actionarilor este tinut de catre o societate de registru independent autorizata, este obligatorie mentionarea in registrul comertului a firmei si a sediului acesteia, precum si a oricaror modificari intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.

5.Registrul asociatilor pentru o societate SRL – conform Legii 31/1990 societatileinregistrate ca  S.R.L. trebuie sa tina registrul asociatilor cu toate datele de identificare a acestora si partile sociale detinute. Acesta trebuie se completeaza de catre administratorul societatii;

(1) In registrul asociatilor se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

(2) Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).

(3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.

7.  Registrul inventar – se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui element de activ si de pasiv. Conform cu OMFP 3512/2008 acesta este un document contabil obligatoriu si se intocmeste cel putin o data pe an in timpul functionarii societatii si cu ocazia incetarii activitatii societatii: divizare, fuziune, insolventa cat si alte situatii prevazute de lege. Trebuie numerotat, snuruit si parafat si inregistrat in evidenta societatii. Poate fi cumparat de la orice librarie;

8. Registru jurnal – conform legii contabilitatii 82/1991 este un document contabil obligatoriu si trebuie intocmit in asa fel incat in orice moment sa fie posibila identificarea si controlul operatiunilor contabile. Societatea comerciala are voie sa tina registrul jurnal atat prin registru, foi volante sau listat din programul informatic. Datele se inregistreaza cronologic si sistematic in ordinea modificarii elementelor de activ si de pasiv. Se pastreaza in cadrul unitatii timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar pentru care a fost intocmit. In acest registru se completeaza doar rulajele, registrul detaliat se listeaza si este arhivat la dosarul fiecarei luni. Poate fi cumparat de la orice librarie;

9. Registru cartea mare – registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar cronologic si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea tuturor elementelor de activ si pasiv. Acesta sta la baza intocmirii balantei de verificare. El este un document de sinteza si sistematizare, contine simbolurile conturilor debitoare si creditoare corespondente. Se listeaza si se arhiveaza la dosarul fiecarei luni, nu trebuie cumparat.

B.     REGISTRE OBLIGATORII PENTRU PFA, IF, II

Conform OMFP nr.1040/2004 privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla, contribuabilii inregistrati ca PFA, II, IF au obligatia de a tine urmatoarele registre obligatorii:

 1. Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b): se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune, fara a se lasa randuri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
 2.  Registrul-inventar (cod 14-1-2/a): serveste ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative. Se intocmeste la contribuabili intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.

C.      REGISTRE OBLIGATORII PENTRU PERSOANE JURIDICE FARA SCOP PATRIMONIAL

Conform OMEP nr.1969/2007 privind reglementarile contabile pentru persoane juridice fara scop patrimonial, registrele obligatorii sunt:

1.       Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A): se intocmeste de catre persoanele juridice fara scop patrimonial care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii. Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completarii lor. Serveste la înregistrarea operativa a tuturor operatiunilor desfasurate, pe baza documentelor justificative si se totalizeaza atat lunar, cat si anual.

2.    Registrul-inventar (cod 14-1-2) Se intocmeste de catre persoanele juridice fara scop patrimonial care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar, dupa ce a fost numerotat,snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii. Serveste la inregistrarea tuturor elementelor de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate potrivit normelor legale.

[spider_facebook id=”1″]
Servicii suport pentru companii

Serviciile sunt oferite de specialisti in fiscalitate si management financiar ce vizeaza eficientizarea si optimizarea activitatii financiare in raport cu prevederile europene a fiscalitatii la nivel de intreprindere:

 • Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii
 • Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import si export
 •  Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil
 •  Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii
 •  Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 •  Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu prevederile legale
 •  Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri
 • Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale
 • Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii

Servicii de consultanta fiscala

Fata de serviciile de baza privind stabilirea si calculul taxelor si impozitelor curente, datorate la bugetul de stat, bugetul de asigurari sociale si alte fonduri suntem mereu conectati la noutatile legislative pentru ca dorim sa oferim clientilor nostri solutiile fiscale cele mai avantajoase.

Deasemenea, pentru implementarea si dezvoltarea unui nou plan de afaceri este foarte important sa cunoastem si sa estimam cheltuielile privind taxele si impozitele la bugetul de stat.

Nu in ultimul rand, suntem atenti la obligatiile declarative ale Clientului in calitate de contribuabil, privind vectorul fiscal si modificarile intervenite in vectorul fiscal, la sediul social sau punctele de lucru ale acestuia.

Servicii de consultanta financiara

Persoane juridice

 • analiza indicatorilor economici pe baza rezultatelor societatii;
 • pregatire documentatie pentru obtinerea de credite bancare, fonduri nerambursabile;
 • analiza cash-flow-urilor.

Prin analiza si cunoasterea indicatorilor economici, avem intodeauna o dimensiune reala a afacerii, un control al evolutiei companiei.

Analiza financiara descopera cauzele care au influentat pozitiv sau negativ evolutia cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor financiare, astfel incat sa se intreprinda masurile necesare care sa contribuie la reducerea costurilor si la cresterea gradului de rentabiliatate.

Realizarea unui plan de afaceri si stabilirea bugetelor de Venituri si Cheltuieli consideram ca sunt prioritati pentru o companie atat din punctul de vedere al managementului afacerii cat si pentru atragerea de capital din surse externe.

Persoane fizice

 • consultanta in vederea contractarii de credite bancare;
 • pregatirea documentatiei pentru obtinerea de credite bancare.

Listeaza acest articol [spider_facebook id=”1″]

Contabilitate societati si institutii

In orice firma contabilitatea este o activitate esentiala cu rol permanent.

Noi suntem un partener permanent, responsabil pentru toate demersurile contabile:

Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare si principiilor contabilitatii

 • Evidenta analitica si sintetica conturi clienti si furnizori
 • Evidenta contabila pe centre de cost
 • Mijloace fixe, amortizari, miscari specifice mijloacelor fixe
 • Jurnalele de TVA
 • Intocmirea decontului de TVA
 • Declaratii Intrastat, 390 VIES, 394
 • Intocmirea registrului jurnal, cartea mare,  balante lunare, registrul evidenta fiscala
 • Stabilirea si calcularea obligatiilor de plata lunare, trimestriale si intocmirea documentelor de plata
 • Contabilitatea de gestiune cu calculatie de cost
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale si a declaratiilor privind impozitele si taxele;
 • Analiza rapoartelor contabile
 • Inventariere patrimoniu
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil
 • Intocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere
 • Consiliere si reprezentarea societatii  la schimbare sediu social, creare puncte de lucru
 • Consolidare balante de verificare pentru grupuri de societati
 • Alte situatii financiare specifice

In functie de activitatea pe care o desfasoara clientul, oferim solutii pentru organizarea cat mai eficienta a departamentului financiar contabil cu atributii exacte in evidenta operatiunilor de patrimoniu, gestiunea stocurilor, control intern, astfel incat managerii societatii sa dispuna de o imagine cat mai fidela a situatiei firmei.

Pentru a avea certitudinea situatiilor contabile intocmite corect de personalul societatii Client, efectuam verificari lunare in ceea ce priveste calitatea lucrarilor contabile si mentinem in permanenta un dialog cu acesta in vederea rezolvarii in timp real a situatiilor care pot sa apara pe parcursul desfasurarii activitatii.

O activitate deloc neglijabila o reprezinta activitatea de control intern a societatii care asigura o corecta gestionare a resurselor si bunurilor societatii si implica inventarierea sistematica a stocurilor, verificarea angajarii anumitor cheltuieli administrative, punctaj periodic cu furnizorii si clientii societatii.

Suntem alaturi de managerii societatii, de fiecare data cand avem o solicitare, sa raspundem la intrebari si sa oferim variante din punct de vedere finaciar contabil.

 • asistenta in organizarea departamentului financiar-contabil propriu;
 • verificarea lucrarilor contabile, efectuate de personalul societatii;
 • consultanta privind legislatia in domeniul finaciar-contabil si fiscal;
 • intocmirea si certificarea situatiilor financiare;
 • servicii complete de contabilitate pentru societatile care doresc externalizarea
  serviciului financiar contabil:

  • intocmire registru de casa;
  • evidenta stocurilor;
  • evidenta mijloacelor fixe;
  • inregistrari contabile;
  • intocmire si verificare balanta contabila;
  • stabilirea rezultatului financiar profit sau pierdere.

Listeaza acest articol