Inventariere

Serviciile de inventariere a activelor si pasivelor detinute de societati si valorificarea rezultatelor inventarierii, se efectueaza obligatoriu o data pe an, la finalul anului fiscal sau ori de cate ori este necesar, pentru buna gestionare a patrimoniului unei firme, in conformitate cu art.7 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, precum OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009).

1. Entităţile care au obligaţia efectuării inventarierii au totodată şi obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea.
2. Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii.
3. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.
4. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute trebuie efectuată cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor.
Lucrarile de inventariere constau in asistenta la intocmirea dosarului de inventariere, organizarea reconcilierii conturilor cu clientii si furnizorii, intocmirea Registrului Inventar.